Oferta edukacyjna

„Zbieram, poszukuję, badam” Program Wychowania Przedszkolnego – wydawnictwo Nowa Era autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat

Główny program w oparciu, o który realizowana jest podstawa programowa.

 

Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej (MPPL)

Profilaktyka logopedyczna mieści się w obszarach działania logopedii wychowawczej jej celem jest świadome, systematyczne i zorganizowane stymulowanie procesem nabywania przez dziecko sprawności warunkujących prawidłowy przebieg kompetencji językowej i komunikacyjnej.

Najważniejsze założenia programu to:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia
 • Objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka
 • Współpraca ze specjalistami: audiolog, stomatolog, psycholog
 • Współpraca nauczycieli, logopedy, rodziców i specjalistów w zakresie ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na dziecko
 • Zintegrowanie działań w celu sprawnego i poprawnego pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i leksykalnym komunikowaniu się dzieci z rówieśnikami i dorosłymi, w tym komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.

 

Program „Bezpieczny Przedszkolak”

Celem programu jest:
Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, podejmowania właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, przygotowanie do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu.

 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w domu, przedszkolu, na placu zabaw …
 • Poznanie zawodu policjanta, strażaka, strażnika miejskiego, celnika, ratownika WOPR-u, leśnika (podczas zajęć edukacyjnych z przedstawicielami tych zawodów).

 

Program „Promocja zdrowia”

Celem programu jest kształtowanie w świadomości dzieci, rodziców, personelu przedszkola potrzeby wdrażania i realizacji idei promocji zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej.

W ramach programu organizujemy:

 • Spartakiadę przedszkolaka – impreza o zasięgu międzyprzedszkolnym
 • Festyny rodzinne
 • Konkursy
 • Spotkania ze specjalistami: ortopeda, stomatolog, audiolog …
 • Systematycznie pijemy świeże warzywno – owocowe soki
 • Bierzemy udział w proponowanych akcjach promujących zdrowy styl życia.

 

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy (KIK/34)

 pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie Żywienia i aktywności fizycznej”.

Program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna”

Celem programu jest:
Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu dolnośląskiego (szczególnie miasta Wrocławia) i jego związku z kulturą narodową poprzez:

 • Ukazanie relacji łączących dziecko z jego miastem, regionem oraz krajem
 • Kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym
 • Integrowanie różnych płaszczyzn kulturowych
 • Stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze własnego regionu.

 

Program „Fizyka dla smyka”

Celem programu jest:

 • Przybliżenie dziecku otaczającego je świata
 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytań
 • Rozbudzenie zainteresowania nauką
 • Wykonywanie prostych eksperymentów fizycznych
 • Rozwijanie wyobraźni oraz kreatywnego i logicznego myśleni.

 

Program adaptacji „Będę przedszkolakiem”

Celem programu są:

 • Spotkania adaptacyjne poprzedzające przyjęcie dziecka do przedszkola,
 • Przybliżenie dziecku nowego otoczenia (nowa sala, teren przedszkola)
 • Spotkania integracyjne na terenie przedszkola: dziecko-rodzic-nauczyciel-dyrektor
 • Zapoznanie z paniami, które będą się dzieckiem opiekować i uczyć je.

 

Metody wykorzystywane w codziennej pracy z dziećmi

 • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
 • Metody aktywizujące
 • Pedagogika zabawy
 • Logorytmika
 • Zabawy Fundamentalne

 

Bierzemy udział w różnorodnych akcjach:

 1. Cały Wrocław Czyta …
 2. Mleczaki-Dzieciaki.
 3. 5 porcji warzyw, owoców i soków. 
 4. Zbiórka kocy i żywności dla bezdomnych zwierząt ze schroniska.
 5. Zbiórka plastikowych nakrętek dla hospicjum.
 6. Zbiórka zużytych baterii.
 7. LOP
 8. Mali Wspaniali

 

Link do programu wychowawczego przedszkola nr 107 w formacie pdf

Link do zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym