Przedszkole nr 107 „Słoneczko” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole107.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. · brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
· część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
· dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób
niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji
nawigacyjnych, tytułu itp.),
· brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Masłyk,
katmas4528@edu.wroclaw.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel.: +48 71 798 67 52 wew. 206.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby

Siedziba Przedszkola nr 107 Słoneczko we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy W. Stysia 71 we Wrocławiu nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. W najbliższych latach jest planowany remont dostosowujący budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych

Budynek

Do budynku prowadzą strome schody bez podjazdu dla wózków. Budynek składa się z dwóch kondygnacji bez windy osobowej

Wejście główne

Drzwi wejściowe główne są częściowo przeszklone otwierane na zewnątrz budynku.
Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Gabinet Dyrektora

Gabinet znajduje się na parterze po prawej stronie w holu głównym

Pomieszczenia sanitarne

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych

Data publikacji strony: 2020-10-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30