Koncepcja Pracy Przedszkola nr 107 „SŁONECZKO” na lata 2014-2019

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w:

 • Ustawie o Systemie Oświaty
 • Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego
 • Statucie Przedszkola Nr 107 Słoneczko
 • Zestawie programów realizowanych w przedszkolu
 • Rocznym Planie Pracy
 • Koncepcji dyrektora dotyczącej funkcjonowania i rozwoju przedszkola złożonej przy powierzeniu funkcji dyrektora na lata 2012-2017

 

 MISJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole wspiera prawidłowy rozwój dziecka w relacjach ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym, umożliwiając mu rozwijanie zainteresowań zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.
 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do pełnienia ról  społecznych: roli członka grupy rówieśniczej, ucznia i członka społeczności lokalnej.
 3. Rodzice są współautorami i pełnymi członkami życia przedszkolnego.
 4. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy.
 5. Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 6. Każde dziecko ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę własnych możliwości.
 7. Sprawiamy, że przedszkolaki czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

 

 WIZJA PLACÓWKI

 1. Przedszkole zapewnia opiekę i  wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijania zainteresowań oraz wzbogacania wiedzy o otaczającym świecie.

 

 1. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne  dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 

 1. Nasze przedszkole dba o zdrowy styl życia swoich wychowanków. Ogromną wagę przywiązujemy do aktywności ruchowej na powietrzu   oraz zdrowego odżywiania.

 

 1. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, w której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

 1. Rozwija postawy patriotyczne dziecka poprzez wzmacnianie przynależności regionalnej i kultywowanie tradycji.

 

 1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne przygotowane do podjęcia  obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się   w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 1. Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażeniem naszej placówki w nowy sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

 DROGI PROWADZĄCE DO OSIĄGNIĘCIA WIZJI

 1.  Dbamy o zdrowie naszych wychowanków i szanujemy środowisko przyrodnicze:
 • Organizowanie cyklu zajęć i realizacja projektów tygodniowych o tematyce przyrodniczej tj. „Drzewa wokół nas”, „Sprzątanie świata”, „Ukwiecanie ogrodu przedszkolnego”, „Jak należy dbać o naszą Ziemię?”
 • Organizowanie wycieczek autokarowych do różnych miejsc, gdzie dzieci  poprzez spotkania z leśnikiem oraz innymi ciekawymi ludźmi poznają naturalne środowisko, zwierzęta, ich zwyczaje, wymagania, poznają różne gatunki roślin i uczą się współzależności od świata zwierząt i roślin (szanujemy pszczoły bez nich życie na Ziemi nie istnieje).
 • Uświadamianie dzieciom, że czyste powietrze, zieleń, kwiaty, drzewa i cała przyroda ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i zadowolenie.
 • Zaangażowanie dzieci i rodziców w akcje: „Pomagamy zwierzętom ze schroniska”, „Konkurs na ciekawy karmnik dla ptaków”, „Dokarmiamy ptaki zimą”- współpraca z różnymi instytucjami np. z Ligą Ochrony Przyrody, Stowarzyszeniem Ekologicznym „Etna”.
 • Branie udziału w konkursach plastycznych o tematyce dotyczącej przyrody, środowiska i zdrowia.
 • Przeprowadzenie akcji: „Zamień samochód na rower będziesz zdrowszy, będziesz EKO”.
 • Realizacja programu  „Kubusiowi przyjaciele natury”.
 • Tworzenie w salach kącików przyrody z naturalnymi okazami, zmienianie ich w zależności od pory roku.
 • Sadzenie i opiekowanie się kwiatami, każda grupa swoją rabatką w ogrodzie przedszkolnym.
 • Przeprowadzanie bezpłatnych  badań ortodontycznych, badań słuchu oraz przesiewowych badań mowy.
 • Serwowanie posiłków opartych na naturalnych, nieprzetworzonych składnikach przygotowywanych w piecu konwekcyjno- parowym.

 

 1. Respektujemy w naszym przedszkolu akceptowany przez Rodziców  system wartości:
 • Organizowanie uroczystości dla dzieci,  rodziców oraz członków rodziny: „Mikołajki”, „Wieczór kolęd”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Bal Karnawałowy”, „Dzień Mamy i Taty”, „Święto Rodziny”, „Dzień dziecka”.
 • Organizowanie czasu dla dzieci nie uczęszczających na religię.
 • Stosowanie metod pracy z dziećmi wzmacniających wiarę w siebie, wyrabiających empatię, rozwijających samodzielne myślenie, kreatywność.
 • Wprowadzanie kodeksów   zachowania się dzieci: współdziałanie, wzajemna pomoc,  używanie form grzecznościowych- proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas posiłków.
 • Dbanie o swoje rzeczy, podczas powrotu z podwórka odwieszanie ich na miejsce.
 • Dokładne mycie rąk, wycieranie ręcznikiem. 

 

 1.  Stwarzamy dziecku możliwość rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami 
 •  Organizowanie oraz branie udziału w różnych konkursach: plastycznych, muzycznych, sportowych, recytatorskich- zachęcanie dzieci do udziału w nich, wyłanianie potencjalnych talentów
 • Wykorzystywanie w codziennej pracy potencjału dziecka jako: organizatora, matematyka, przywódcy, mówcy- wzmacnianie jego wiary w dany mu talent poprzez przydzielanie odpowiednich zadań i zauważanie jego doskonałego wykonania
 • Rozmowy z rodzicami na temat zauważonych zainteresowań dziecka, pokierowanie jego dalszym rozwojem w danym kierunku udzielając wskazówek rodzicom, którzy tego oczekują
 • Stworzenie programu : „Fizyka dla smyka”- przeprowadzanie różnych doświadczeń przez dzieci pod kierunkiem nauczyciela, co rozbudza zainteresowania i wiedzę dzieci
 • Udział w akcji „Cały Wrocław czyta”

 

 1. Jesteśmy przedszkolem, gdzie każde dziecko rozumie znaczenie zdrowia dla rozwoju człowieka i nie jest obojętne na piękno otaczającego nas świata 
 • Robienie soków owocowych przez każdą grupę w inny dzień tygodnia
 • Codzienny dostęp do świeżych owoców i warzyw do gryzienia
 • Uczestniczenie w programach: „Promocja zdrowia”, „Profilaktyka logopedyczna”, „Biały ząbek”
 • Uświadamianie dzieciom, że zabawa i spacery są potrzebne dla prawidłowego rozwoju i zdrowia wszystkich ludzi, zachęcanie rodziców do przynoszenia kaloszy i pelerynek, aby można było wychodzić na podwórko czy spacer również wtedy gdy pada deszcz
 • Uczestniczenie w  „Spartakiadzie przedszkolaka”
 • Organizowanie raz w tygodniu mini maratonów dla przedszkolaków (jesień, wiosna)
 • Korzystanie z instytucji kultury i nauki, organizowanie wycieczek do miejsc przedstawiających rozwój techniki, architektury, sztuki
 • Zachęcanie do wykonania różnych prac plastycznych, różnymi technikami, ukazując dzieciom piękno otaczającego nas świata

 

 1. Rozwijamy postawy patriotyczne dziecka poprzez wzmacnianie przynależności regionalnej i kultywowanie tradycji 
 • Słuchanie czytanych legend o Wrocławiu
 • Branie udziału przez dzieci w Powitaniu Pierwszego Dnia Wiosny, poznawanie nazw i wyglądu pierwszych kwiatów
 • Spacery po Wrocławiu tropem Wrocławskich Krasnali
 • Branie udziału w przedstawieniach teatralnych wystawianych we Wrocławskim Teatrze Lalek i innych instytucjach kulturalnych- poznawanie tych obiektów
 • Spacery po Rynku, poznawanie ważniejszych obiektów: Ratusz
 • Wycieczki do muzeum, ZOO, Ogrodu Botanicznego
 • Poznawanie parków: Szczytnicki, Południowy …
 • Współpraca z filią Wyższej Szkoły Teatralnej z Krakowa
 • Organizowanie akademii z okazji Święta  Niepodległości oraz śpiewania pieśni patriotycznych przez wszystkich pracowników przedszkola

 

 1. Metody wykorzystywane w codziennej pracy     
 •  Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 •  metodyka nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 •  metody aktywizujące
 •  aktywne słuchanie muzyki- Batti Strauss
 •  techniki twórczego myślenia
 •  Metoda edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej
 •  Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
 •  Logorytmika
 •  Pedagogika zabawy
 •  Ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej
 •  Metoda twórczej ekspresji ruchowej C. Orfa i R. Labana
 •  Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia
 •  Elementy metody werbotonalnej wykorzystywane do terapii  dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

 

      7.Opieka i wychowanie koncentruje się na:

 • Indywidualnym i podmiotowym traktowaniu każdego dziecka
 • Rozbudzaniu wiary we własne możliwości
 • Organizowaniu środowiska umożliwiającego nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko oraz wdrażaniu do zachowań społecznie akceptowanych
 • Rozbudzamy pozytywne relacje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem
 • Rozwijamy kompetencje społeczne dzieci poprzez współdziałanie i planowy proces wychowawczy oparty na wartościach

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 

8.Sposoby diagnozowania  osiągnięć dzieci:

 • obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej
 • prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • wymiana doświadczeń ze specjalistami
 • ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

9.Promocja placówki  przez:

 • Stronę internetową
 • Udział w konkursach i prezentacjach
 • Współpracę z instytucjami i ze środowiskiem
 • Dbałość o estetykę zewnętrzną i wewnętrzną przedszkola
 • Organizację imprez okolicznościowych 

 

10.Formy współpracy z rodzicami 

 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania z Radą Rodziców
 • Zebrania grupowe
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora, rodzica
 • Prowadzenie kącika dla rodziców m.in. informowanie  o realizacji podstawy programowej, prezentacja wytworów dziecięcych, udzielanie porad logopedycznych
 • Włączanie rodziców w organizację imprez okolicznościowych w przedszkolu

 

      11.  Absolwent przedszkola jest:

 • Dojrzały emocjonalnie, aktywny, sprawny, pracowity
 • Kulturalny, koleżeński, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołeczniony
 • Rozwiązuje na swoją miarę różnorodne problemy, w swoim i cudzym działaniu
 • Radosny, otwarty na innych
 • Propagatorem zdrowego stylu życia w rodzinie
 • Szanuje środowisko przyrodnicze, żyje w przyjaźni z przyrodą
 • Kocha swoją rodzinę, małą ojczyznę, swój kraj
 • Jest twórczy i wrażliwy na piękno, i sztukę
 • Ma poczucie własnej wartości, wierzy we własne możliwości
 • Swobodnie wypowiada się na różne tematy, dba o własny rozwój

 

 12.  Zamierzenia do pracy na lata szkolne od 2014/2015 do 2018/2019

 • Sukcesywne malowanie pomieszczeń przedszkola
 • Dalsza modernizacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń
 • Systematyczna wymiana zabawek oraz gier edukacyjnych
 • Wymiana podłóg w salach zabaw dla dzieci
 • Zagospodarowanie pomieszczenia po mieszkaniu lokatorskim
 • Wyposażenie każdej  grupy  w komputer stacjonarny
 • Zdobycie przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania języka angielskiego
 • Oddzielenie  ogrodu przedszkolnego od parkingu ogrodzeniem
 • Comiesięczna organizacja dnia sportu na terenie placu zabaw
 • Cotygodniowe  maratony przedszkolaka